Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Effekt och säkerhet

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-24

Om TEMSO och TOWER-studierna

EU-godkännandet för AUBAGIO baserades på data från Fas-III-studierna TEMSO (TEriflunomide Multiple Sclerosis Oral) och TOWER (Teriflunomide Oral in people With relapsing remitting multiplE scleRosis). 

Studierna var randomiserade, dubbelblindade och placebokontrollerade. TEMSO pågick i två år och för TOWER var det gemensamt avslut 48 veckor från det att sista patienten randomiserades.

Patienterna hade skovvis förlöpande MS och var 18-55 år gamla med en EDDSS ≤ 5,5 och ≥2 skov under de 2 senaste åren eller 1 skov under året före randomiseringen. Primär endpoint var i båda studierna årlig skovfrekvens. Det sekundära effektmåttet var bestående funktionsnedsättning i bägge studier.

I bägge studierna uppvisade AUBAGIO en signifikant minskning av årlig skovfrekvens och bestående funktionsnedsättning jämfört med placebo.

Effekt på skov

AUBAGIO hade en signifikant effekt på skovfrekvens i både TEMSO och TOWER-studierna. Den relativa sänkningen av skovfrekvensen var 31 % i TEMSO och 36 % i TOWER. Den absoluta riskreduktionen var 0,17 procentenheter i TEMSO och 0,18 procentenheter i TOWER, vilket motsvara ett NNT på 6 i båda studierna. 

Årlig skovfrekvens 9 år efter randomiseringen var låg i samtliga behandlingsgrupper, vilket tyder på att AUBAGIO har en effekt under minst upp till 9 år.

AUBAGIO - effekt på skovfrekvens

AUBAGIO - effekt på skovfrekvens.
RRR= relativ riskreduktion
ARR= absolut riskreduktion
NNT= number needed to treat.

Effekt på funktionsnedsättning

I både TEMSO och TOWER medförde AUBAGIO en signifikant minskning av risken för funktionsnedsättning jämfört med placebo.  

AUBAGIOs effekt på funktionsnedsättning

AUBAGIO effekt på funktionsnedsättning.
RRR= relativ riskreduktion.
ARR= absolut riskreduktion.
NNT= number needed to treat.

Effekt på MR data i TEMSO

Total lesionsvolym, mätt med MRI, inkluderades som ett sekundärt utfallsmått i TEMSO-studien för att mäta sjukdomsaktivitet. AUBAGIO minskade lesionsvolymen signifikant, förändring från utgångsvärdet var 0,72 ml för AUBAGIO jämfört med 2,21 ml för placebogruppen (p<0.0001).

GD-laddade lesioner: Resultaten från TEMSO visar att AUBAGIO signifikant minskar antalet Gd-förstärkta T1 lesioner per scan i jämförelse mot placebo.

Unika aktiva lesioner: Resultaten från TEMSO visar att AUBAGIO signifikant minskade sjukdomsaktiviteten, mätt med total lesionsvolym, i jämförelse mot placebo.

 

AUBAGIO ger effekt på MR-data

AUBAGIO ger effekt på MR-data.

Effekten hos patienter med hög sjukdomsaktivitet

En bestående behandlingseffekt på skov och tid till 3 månaders kvarstående progress av funktionsnedsättning observerades hos en subgrupp av patienter i TEMSO (n= 127) med hög sjukdomsaktivitet. Beroende på studiens design definierades hög sjukdomsaktivitet som 2 eller flera skov inom ett år och med en eller flera Gd-förstärkta lesioner vid MR av hjärnan. 

TENERE-studien2

I TENERE-studien jämfördes AUBAGIO 7 mg, AUBAGIO 14 mg med IFNβ-1a 44.µg. Studien var en multinationell, randomiserad parallellgruppsstudie (n=324). Primärt effektmått var tid till behandlingssvikt, definierat som tid till bekräftat skov eller permanent behandlingsavbrott oavsett orsak. Studien avslutades när den sista patienten medverkat i 48 veckor vilket ledde till olika lång uppföljningstid för patienterna, som längst 115 veckor. Samtliga behandlingar var blindade för den neurolog som utförde den kliniska bedömningen.

TOPIC-studien4

TOPIC var en dubbelblind, placebokontrollerad studie som utvärderade dagliga doser av 7 mg och 14 mg AUBAGIO i upp till 108 veckor hos patienter med ett enskilt skov, så kallat kliniskt isolerat syndrom. Det primära effektmåttet var tid till ett andra skov, det vill säga konvertering till klinskt definitiv MS. Sammanlagt 618 patienter randomiserades.
Resultaten från TOPIC-studien bekräftade effekten av AUBAGIO vid RRMS (inklusive tidig RRMS med en första demyeliniseringsepisod och MRT-lesioner spridda i tid och rum).

TOPIC - från progression till CDMS

TOPIC - progression till CDMS (Clinical Defined MS)
N=413
ARR= absolut riskreduktion
RRR=Relativ riskreduktion
Anpassad från Miller AE et al. Lancet Neurol 2014;13:977-86

Referenser

1. AUBAGIO Produktresumé
2. Vermesch P, et al. Mult Scler 2014 20(6) 705-16
3. Freedman M et al. Poster P3.150, AAN 2014
4. Miller AE et al. Lancet Neurol 2014;13:977-86