Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Interaksjoner for Multaq

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-02-15

Her kan du finne de viktigste interaksjonene for Multaq. All informasjon under er hentet fra Multaq SPC, se denne for utfyllende opplysninger.

Potente CYP3A4-hemmere1

Gjentatte daglige doser av 200 mg ketokonazol gir en 17-ganger økning i eksponering av dronedaron (se pkt. 4.5 SPC). Derfor er samtidig bruk av ketokonazol, samt andre potente CYP3A4-hemmere som itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ritonavir, telitromycin, klaritromycin, eller nefazodon kontraindisert.

Moderate/svake CYP3A4-hemmere1

Erytromycin, et oralt makrolid, kan indusere torsades de pointes og er derfor kontraindisert.

På grunn av den farmakokinetiske interaksjonen og mulig farmakodynamisk interaksjon, skal kalsiumantagonister som hemmer sinusknuten og AV-knuten, som verapamil og diltiazem, brukes med forsiktighet sammen med dronedaron. Disse legemidlene skal startes opp med lav dose og økning av dosen skal kun gjøres etter at EKG er utført. Pasienter som allerede bruker kalsiumantagonister skal få en EKG utført og kalsiumantagonistdosen endres hvis nødvendig.

Andre moderate hemmere av CYP3A4 vil trolig også øke eksponeringen av dronedaron.

CYP3A4-indusere1

Samtidig administrering av rifampicin og andre potente CYP3A4-indusere som fenobarbital, karbamazepin, fenytoin og johannesurt er ikke anbefalt da de senker dronedaroneksponeringen.

Statiner1

Dronedaron kan øke eksponeringen av statiner som er substrater for CYP3A4 og/eller P-gP. Dronedaron (400 mg to ganger daglig) økte eksponeringen av simvastatin og simvastatinsyre med hhv. 4 og 2 ganger. Det forventes at dronedaron også kan øke eksponeringen av lovastatin og atorvastatin innen samme område som simvastatinsyre. Det var en svak interaksjon mellom dronedaron og atorvastatin (som resulterte i gjennomsnittlig 1,7 ganger økning i atorvastatineksponering). I kliniske studier var det ingen bevis på sikkerhetsproblemer når dronedaron ble administrert sammen med statiner som metaboliseres av CYP3A4. Det var en svak interaksjon mellom dronedaron og statiner transportert av OATP, slik som rosuvastatin (som resulterte i gjennomsnittlig 1,4 ganger økning i rosuvastatineksponering).

Da høye doser statiner øker risikoen for myopati, skal man være aktsom ved samtidig bruk av statiner. Lavere startdose og vedlikeholdsdose av statiner skal vurderes iht. preparatomtale for statinene og pasientene skal monitoreres for kliniske symptomer på muskeltoksisitet (se pkt. 4.4 SPC).

Betablokkere1

På grunn av farmakokinetisk interaksjon og mulig farmakodynamisk interaksjon, bør betablokkere brukes med forsiktighet sammen med dronedaron. Disse legemidlene skal startes opp med en lav dose og opptitrering skal kun gjøres etter en EKG. Pasienter som allerede bruker betablokkere når dronedaron startes opp, skal få utført en EKG og dosen med betablokkere justeres hvis nødvendig.

Digoksin1

Digoksindosen skal reduseres med omtrent 50 %, serumnivå av digoksin skal overvåkes nøye og klinisk- og EKG-monitorering er anbefalt.

Warfarin1

Dronedaron (600 mg to ganger daglig) økte S-warfarin med 1,2 ganger uten endring i R-warfarin og kun med 1,07 ganger økning i INR. Imidlertid har klinisk signifikant INR-økning (> 5) blitt rapportert hos pasienter som tar orale antikoagulantia, vanligvis innen 1 uke etter start av dronedaron. Derfor bør INR overvåkes nøye etter oppstart av dronedaron hos pasienter som tar vitamin K-antagonister i henhold til disses preparatomtale.1

Dabigatran1

Når dabigatran eteksilat 150 mg en gang daglig ble gitt samtidig med dronedaron 400 mg to ganger daglig, ble dabigatran AUC0-24 og Cmax økt med henholdsvis 100 % og 70 %. Kliniske data for samtidig administrering av disse legemidler hos pasienter med atrieflimmer er ikke tilgjengelig. Samtidig bruk er kontraindisert.1

Grapefruktjuice1

Gjentatte doser av 300 ml grapefruktjuice tre ganger daglig ga 3 ganger økning av dronedaroneksponeringen. Pasienter skal derfor få beskjed om å unngå å drikke grapefruktjuice mens de bruker dronedaron.

 

 


Referanse

  1. MULTAQ SPC 13.11.2017 pkt 4.4

Sjekk interaksjoner på DRUID

Her kan du enkelt sjekke etablerte interaksjoner: www.interaksjoner.no