Kontakt

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts vei 5-17
1366 Lysaker

Tel: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål kontakt oss på telefon:
46 91 80 01 (kl. 10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

Hvordan starte en pasient på Multaq

Hvordan starte en pasient på Multaq

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-06

Multaq har et enkelt doseregime til alle pasienter: 400 mg 2 x daglig, til måltid1

Multaq kan startes poliklinisk, og bør startes og følges opp under veiledning av spesialist.1

Multaq administreres 400 mg to ganger daglig, til måltid. Det gis ingen bolusdose, og det er ingen dosetitrering. Samtidig inntak av mat gir økt absorbsjon og høyere serumnivå.2

Multaq skal kun gis til pasienter med ikke-permanent AF, og pasienten bør være i sinusrytme ved oppstart for å sikre at pasienten er innenfor godkjent indikasjon.3

Før pasienten settes på Multaq bør man ta leverprøver (LFT) og måle kreatinin.4 Pasienten skal ikke ha tidligere eller pågående hjertesvikt, eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon.3 Det skal heller ikke foreligge lunge- eller leverbivirkninger knyttet til amiodaron.5

Etter 7 dager måles kreatinin og LFT igjen. Pasienten bør så ta leverprøver månedlig de første 6 måneder, ved måned 9 og 12 og deretter jevnlig. Hvis ASAT/ALAT overstiger 3 x ULN på noen av disse prøvene, bør ny prøve tas innen 72 timer, og hvis funnet bekreftes, bør Multaq seponeres.4

Hvis en økning i kreatininemi observeres, bør serumkreatinin måles på nytt etter enda 7 dager. Dersom ingen ytterligere økning i kreatininemi observeres skal denne verdien brukes som en ny baseline-referanse tatt i betraktning at dette kan forventes med dronedaron. Hvis serumkreatinin fortsetter å øke bør det vurderes å iverksette videre undersøkelser og stoppe behandling. En økning i kreatininemi skal ikke nødvendigvis føre til at man avslutter behandlingen med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonister (AIIRA).4

Interaksjoner for Multaq

Multaq skal ikke brukes sammen med sterke cytokrom P450 (CYP) 3A4-hemmere.5

Les mer om interaksjoner for Multaq

Se ellers

Veiledning for forskrivere av Multaq (risikohåndteringsplan) (PDF)

Viktig å vite om Multaq

Hvordan følge opp en Multaq-pasient

Hvordan søke refusjon for Multaq

 

 


Referanse

  1. MULTAQ SPC 13.11.2017, avsnitt 4,2
  2. MULTAQ SPC 13.11.2017, avsnitt 5.2
  3. MULTAQ SPC 13.11.2017, avsnitt 4.1
  4. MULTAQ SPC 13.11.2017, avsnitt 4.4
  5. MULTAQ SPC 13.11.2017, avsnitt 4.3

* ULN = Upper Limit Normal, øvre normalgrense

Sjekk interaksjoner på DRUID

Bruke Multaq sammen med andre medikamenter? Her kan du enkelt sjekke etablerte interaksjoner:

www.interaksjoner.no