Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Infektionsbiverkningar

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-18

Infektionerna var vanligtvis milda till måttliga. De hade vanligtvis ordinär varaktighet och försvann efter konventionell medicinsk behandling.

I kontrollerade kliniska prövningar vid MS med upp till 2 års varaktighet förekom infektioner hos 71 % av patienterna som behandlades med LEMTRADA 12 mg jämfört med 53 % av patienterna behandlade med IFNβ-1a s.c.

Infektioner som förekom oftare hos LEMTRADA-behandlade patienter än patienter som behandlats med IFNβ-1a s.c. inkluderade nasofaryngit, urinvägsinfektion, övre luftvägsinfektion, bihåleinflammation, munherpes, influensa och bronkit.

I kliniska prövningar fick patienterna 200 mg aciklovir eller motsvarande två gånger dagligen i minst en månad efter varje behandlingsomgång, som profylax mot herpesinfektion.

Allvarliga infektioner förekom hos 2,7 % av patienterna som behandlades med LEMTRADA jämfört med 1 % av patienterna som behandlades med IFNβ-1a s.c. i kontrollerade kliniska prövningar vid MS. Allvarliga infektioner i LEMTRADA-gruppen omfattade: blindtarmsinflammation, gastroenterit, pneumoni, herpes zoster och tandinfektion.

Listerios/listeriameningit har rapporterats hos patienter som behandlats med LEMTRADA, vanligtvis inom en månad efter infusion. För att minska risken för infektion bör patienter som får LEMTRADA undvika intag av rått eller dåligt tillagat kött, mögel- och kittost och opastöriserade mejeriprodukter två veckor före, under och i minst en månad efter LEMTRADA-infusion.

Pneumonit har rapporterats hos patienter som fått LEMTRADA-infusioner. De flesta fall inträffade inom den första månaden efter behandling med LEMTRADA. Patienterna bör uppmanas att rapportera symtom på pneumonit, vilket kan innefatta andfåddhet, hosta, väsande andning, bröstsmärta eller trånghet i bröstet och hemoptys.

Initiering av behandling med LEMTRADA bör senareläggas hos patienter med allvarlig aktiv infektion tills den är utläkt. Patienter som får LEMTRADA ska instrueras att rapportera symtom på infektioner till en läkare

Referens

1. LEMTRADA Produktresumé