Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

LEMTRADA kan förbättra funktionsförmågan

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-18

Förbättring av funktionsförmåga

Andel patienter med kvarstående förbättring av funktionsförmågan (SRD) vid år 2.

CARE-MS II visar förbättring av funktionsförmågan

CARE-MS II visar förbättring av funktionsförmågan hos patienter som fått skov trots tidigare behandling.

Patienterna i LEMTRADA-gruppen fick en signifikant större förbättring av funktionsförmågan jämfört med de som fick IFNβ-1a s.c.1,2 LEMTRADA är det första MS-läkemedel som i en kontrollerad studie har kunnat visa en förbättring av funktionsförmågan.1,2

Hos gruppen som bytt till LEMTRADA på grund av skov trots tidigare behandling sågs en signifikant förbättring av funktionsförmågan mätt med SRD*. I grundstudien hade 29% av LEMTRADA-patienterna förbättrats i sin funktionsförmåga jämfört med 13% av IFNβ-1a s.c.-gruppen (P=0.0002).

*SRD=minst 1 poängs förbättring mätt med EDSS, jämfört med ett baselinevärde på EDSS >2, som bestod i minst 6 månader.

Kvarstående funktionsnedsättning

Andel patienter med kvarstående funktionsnedsättning

LEMTRADA minskar signifikant risken för funktionsnedsättning jämfört med IFNB-1a s.c. hos patienter som bytt till LEMTRADA på grund av skov trots tidigare behandling. Efter 2 år var 87% av LEMTRADA-patienterna fria från funktionsnedsättning mätt med SAD**, jämfört med 79% av patienterna som fått IFNB-1a s.c.1,2

**SAD=Minst 1 poängs försämring mätt med EDSS, från ett baseline-värde på >1 (1,5 poängs försämring hos patienter med baseline-värde 0) som kvarstod minst 6 månader.

Referenser

1. LEMTRADA Produktresumé
2. Coles A. et al. Lancet 2012;380:1829-39