Kontakt

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm

Telefon: 08-634 50 00

Vid frågor om våra läkemedel kontakta:
infoavdsanofi@sanofi.com

Viktigt att tänka på innan du använder Allegra

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Textstorlek

 • Uppdaterad : 2015-03-17

Viktiga punkter att tänka på vid användandet av Allegra.

Om du har tagit för stor mängd av Allegra

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 (i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är yrsel, dåsighet, trötthet och muntorrhet.

Om du har glömt att ta Allegra:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Ta nästa dos vid den vanliga tiden så som föreskrivits av läkaren.

Om du slutar att använda Allegra

Berätta för läkaren om du vill sluta använda Allegra innan behandlingen avslutas. Om behandlingen avslutas för tidigt kan symtomen återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Använd inte Allegra:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot fexofenadin eller något av övriga innehållsämnen i Allegra (se avsnitt 6 för fullständig lista över övriga innehållsämnen).

Var särskilt försiktig med Allegra:

 • om du har lever- eller njurproblem
 • om du har eller har haft hjärtsjukdom eftersom detta läkemedel kan ge en snabb eller oregelbunden hjärtrytm
 • om du är äldre.

Om något av detta gäller för dig eller om du känner dig osäker rådgör alltid med din läkare innan du använder Allegra.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Effekten av Allegra kan försämras om vissa medel mot sur mage som innehåller aluminium- och magnesiumhydroxid tas samtidigt. Allegra och dessa läkemedel skall därför tas med 2 timmars mellanrum.

Graviditet och amning

 • Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel
 • Allegra skall inte tas under graviditet såvida det inte är nödvändigt
 • Allegra rekommenderas ej till ammande kvinnor

Körförmåga och användning av maskiner

Allegra påverkar sannolikt inte din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner. Du bör dock kontrollera att dessa tabletter inte gör dig trött eller yr innan du kör eller hanterar maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.