Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Tidig behandling vid MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-05-12

En bra början är att behandla i tid

Om du har fått symtom som tyder på att du löper hög risk för att utveckla MS, finns anledning att börja behandla med en gång. Dagens bromsmediciner är som mest effektiva i det tidiga skedet av sjukdomen. Även i början av sjukdomsförloppet uppstår många skador i CNS, skador som kan förhindras eller minskas av aktiv behandling.

Idag vet man att tidigt insatt behandling efter ett första skov kan förhindra skador i centrala nervsystemet (CNS) och bromsa sjukdomsförloppet. Med hjälp av bromsmedicin kan man också skjuta upp tiden till ett andra skov och därmed sjukdomen MS. Att ”skjuta upp” sjukdomen och förhindra tidiga skador är idag en möjlighet eftersom det inte finns någon behandling som läker skadan i CNS när man väl har fått den. Därför är viktigt att du får behandling i tid och att du följer din läkares ordination.

Att diagnostisera MS och CIS

För att kunna ställa diagnosen MS brukar man säga att det krävs en spridning av symtom i tid och rum. I tid syftar till att du ska ha haft skov vid fler än ett tillfälle. I rum syftar till att skoven ska skilja sig åt så att symtomen härrör från inflammation i olika delar av det centrala nervsystemet.

Idag finns ingen enskild undersökning som kan avgöra om du har fått MS. Neurologen som undersöker dig måste i stället göra en bedömning utifrån flera olika undersökningar. För att få bästa möjliga behandling är det därför viktigt med en korrekt diagnos. Diagnosen som du får efter ett första skov och där det finns stor risk att utveckla MS kallas för Clinically Isolated Syndrome (CIS). Man använder idag samma typ av bromsmedicin för att behandla både CIS och MS.

Här är några av de viktigaste undersökningarna som genomförs vid
misstanke om CIS eller MS:

Sjukdomshistorik. Neurologen vill veta vilka symtom du har upplevt
tidigare i livet. Kanske har du upplevt en domning för ett antal år sedan men då inte reagerat nämnvärt eller sökt hjälp? Kanske sökte du hjälp utan att det enstaka symtomet kopplas till en neurologisk sjukdom? Kanske avtog domningen innan symtomet hann utredas av läkare?

Neurologisk undersökning. Neurologen behöver ta reda på hur ditt
nervsystem och resten av kroppen samarbetar. Hur är det med dina
reflexer, eventuella kraftnedsättningar, din syn, koordination och
känsel?

Ryggmärgsvätskeprov. Vid misstanke om MS tar man ett ryggmärgsvätskeprov för att upptäcka om det finns tecken på inflammation i CNS. Provet tas i ryggen med hjälp av en fin nål. Ett positivt provsvar ökar sannolikheten för att det kan vara CIS eller MS. Ett positivt provsvar kan dock förekomma även vid andra neurologiska sjukdomar.

MR-undersökning (magnetkameraundersökning). Denna undersökning görs för att se om det finns förändringar i hjärnan eller i ryggmärgen. MR-undersökningen gör det möjligt att se exakt vilka delar av CNS som är påverkade, och bilderna visar både aktiva inflammationer och ärrbildningar från tidigare inflammationer. MR-undersökningen är mycket viktig för att kunna ställa en tidig diagnos och för att kunna utesluta tumörer eller andra sjukdomsorsaker. Resultatet från MR-undersökningen spelar en allt större roll vid diagnostisering och uppföljning av MS och CIS.

Små inflammationer kan skada CNS

När du får ett skov beror det på att du har en inflammation i CNS. Även om du inte märker av några skov kan små inflammationer uppkomma i CNS mer eller mindre hela tiden. Först när de är tillräckligt starka, eller drabbar ett känsligt område, uppstår ett skov som du märker av. Inflammationer som inte ger symtom av ett kliniskt skov, men ändå påverkar och skadar CNS kan idag upptäckas och följas med MR-undersökning. När du får behandling med bromsmedicin dämpas inflammationerna och skadorna som annars skulle uppstå minskar.

Behandling i ett tidigt skede av sjukdomen

Sjukdomsförloppet är väldigt individuellt beroende på var i CNS som inflammationerna uppstår. Rekommendationen idag är att överväga behandling med bromsmediciner i ett tidigt skede, alltså efter ett första skov och där man tydligt kan se en ökad risk för MS med MR-undersökning. Bromsmedicinerna mildrar inflammationerna i CNS, minskar skadorna och förlänger tiden till att utveckla MS.

Tjej på tåg