Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Ulike typer MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Sykdommen deles inn etter initialt sykdomsforløp, der den største gruppen (80-­90%) utgjør attakkvis MS med den ofte brukte engelske betegnelsen relapsing ­remitting MS (RRMS). Den andre gruppen er primær progressiv MS (PPMS) som utgjør de resterende 10­-20% av pasientene. Over tid vil en betydelig andel av ubehandlede pasienter med attakkvis MS utvikle sekundær progressiv MS (SPMS) hvor attakkene etter hvert vil erstattes av gradvis pro­gredierende funksjonssvikt (Myhr 2001, se referanse 2 nederst).

Den attakkvise fasen av sykdommen domineres av inflammasjon som representerer et vindu for sykdomsmodifiserende (immunmodulerende) behandling. På den andre siden domineres den progressive sykdomsfasen av aksonal degene­rasjon, som i liten eller ingen grad lar seg påvirke av tilgjengelige behandlinger. Immun­modulerende behandling brukes derfor ikke ved ren progressiv sykdom. 

Referanse:

1. Helsedirektoratet www.Helsedirektoratet.no/retningslinjer/multippel-sklerose (20.09.2017) 2. Myhr KM, Riise T, Vedeler C et al. Disability and prognosis in multiple sclerosis: demographic and clinical variables important for the ability to walk and awarding of disability pension. Mult Scler 2001;7:59­65.