Klinisk oversikt

Dokumentert effekt og sikkerhet 

Se resultater

Administrasjonsvideo

Sikre korrekt administrasjon

Se film

Kontakt oss

Bestill materiell om Praluent

Klikk her

Hva er Praluent?

I dag er statiner alene, eventuelt i kombinasjon med ezetimib en vanlig behandlingsstrategi for pasienter med forhøyet LDL-kolesterol. I tilfeller hvor pasientene ikke tåler denne behandlingen eller hvor de ikke når det satte LDL-kolesterolmålet, kan det være nødvendig med et behandlingsalternativ.3

Praluent, representerer et kolesterolsenkende legemiddel som kan benyttes ved utilstrekkelig lipidkontroll.4

Praluent er et antistoff mot proteinet PCSK9 og har, som tilleggsbehandling, vist å kunne redusere LDL-kolesterolet betydelig hos pasienter med en høy risiko for kardiovaskulære hendelser.2, 5-6

Medisinsk indikasjon

Praluent® er indisert hos voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tilleggsbehandling til diett:1

  • i kombinasjon med et statin eller statin med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som ikke oppnår LDL-C-mål med høyeste tolererte dose av et statin, eller
  • alene eller i kombinasjon med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert.1

Praluents effekt på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ennå ikke fastslått.1

75 mg og 150 mg

Praluent er en PCSK9 hemmer med to nivåer av LDL-C reduksjon. Praluent finnes i to doseringer (75 mg og 150 mg) som injiseres subkutant hver 2. uke. Praluent kan også doseres månedlig ved å gi 300 mg, da ved å benytte 2 stk sprøyter av 150 mg en gang hver 4. uke2,7

Doseringen av Praluent kan individualiseres ut fra pasientkarakteristika som utgangsnivå av LDL-C, behandlingsmål og respons. Lipidnivået kan vurderes 4 uker etter oppstart av behandling, og dosen kan justeres deretter.7

 

Referanser

1. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 4.1
2. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 5.1
3. NHI. Familiær hyperkolesterolemi - mange lever uten diagnose.https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/familiar-hyperkolesterolemi-mange-lever-uten-diagnose/(27.02.2019)
4. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 2018. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom (27.02.2019) 
5.
Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events. N Engl J Med 2015;372(16):1489-1499.
6. Cannon C, Cariou B, Blom D et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J 2015;36: 1186-1194.
7. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 4.2

SANO.ALI.17.09.0259a(1)