Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Produktresumé Praluent

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-03-02

Minimitext

Praluent® (alirokumab) Rx (EF) förfyllda pennor 75 mg och 150 mg.

Indikation

Praluent är indicerat hos vuxna med primär hyperkolesterolemi (hetero­zygot familjär samt icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet: i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänk­ande behandling hos patienter som ej når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos eller, ensamt eller i kombination med annan lip­idsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta, eller när statinbehandling är kontraindicerad.

Varningar och försiktighet

Praluent ska användas med försiktighet till patienter med gravt nedsatt njur- och leverfunktion. Effekten av Praluent på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu inte fastställts.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information: se www.fass.se.

Kontaktuppgifter

Praluent tillhandahålls av Sanofi AB, www.sanofi.se.

Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com, 08-634 50 00.

Datum för senaste översyn av produktresumé: november 2015.