Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Lantus vid graviditet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2013-06-15

I slutet av juni hade American Diabetes Association (ADA) sitt årliga möte med presentation av nya data inom diabetesområdet. Ett välbesökt symposium under mötet handlade om läkemedelsbehandling under graviditet och föreläsaren Dr Gideon Koren tog bland annat upp två studier som har presenterats under året avseende Lantus (insulin glargin) vid graviditet.

Studierna finns publicerade och intresserade läsare uppmanas att läsa artiklarna i sin helhet för att få den fulla bilden av studieresultaten.

Pollex et al, Insulin Glargine Safety in Pregnancy –
A transplacental transfer study, Diabetes Care 33:29–33, 2010

Studiens syfte var att undersöka om Lantus passerar placenta. Studien genomfördes på placentor tillvaratagna i samband med planerade kejsarsnitt. I studien undersöktes om Lantus passerade placenta dels vid terapeutisk koncentration (150 pmol/l), dels vid koncentrationer 1000-2000 så höga (150, 225 och 300 nmol/l).


Resultat: Vid terapeutisk koncentration (150 pmol/l) passerade Lantus inte placenta och kunde inte detekteras i den fetala cirkulationen. Vid koncentrationer 1000-2000 så höga (150, 225 och 300 nmol/l) kunde Lantus detekteras i den fetala cirkulationen, men överföringen till den fetala cirkulation var låg.

Sammanfattning: Lantus i terapeutiska koncentrationer passerar sannolikt inte placenta.

Negrato et al, Glargine vs. NPH insulin therapy in pregnancies complicated by diabetes: An observational cohort study, Diabetes Research and Clinical Practice 89: 46–51, 2010

Detta var en observationsstudie inkluderande 138 gravida kvinnor behandlade med Lantus eller NPH-insulin. 56 av kvinnorna var insulinbehandlade diabetiker som fick fortsätta med sin befintliga insulinbehandling (18 med Lantus och 38 med NPH-insulin). Resterande 82 kvinnor hade graviditetsdiabetes och randomiserades till Lantus (37) eller NPH-insulin (45). Kvinnorna fick också måltidsinsulin (insulin lispro).


Resultat: Hos de kvinnor som hade diabetes sedan tidigare var komplikationerna signifikant lägre hos de behandlade med Lantus, jämfört med de behandlade med NPH-insulin, vad gäller försämring av existerande retinopati (11% jämfört med 24%; p=0,024), preeklampsi (0% jämfört

med 19%, p<0,0001), försämring av nefropati (0% jämfört med 19%, p<0,0001), mikroalbuminuri (0% jämfört med 16%, p<0,001), makroalbuminuri (5,5% jämfört med 19%, p<0,01) och alla typer av hypoglykemier (mild (p=0,0001) och svår (p<0,0001)). Hos fostren till de kvinnor som hade behandlats med Lantus sågs fördelar vad gäller Apgar (en minut) <7 (0% jämfört med 13%, p<0,001), behov av intensivvårdsavdelning (5,5% jämfört med 16%, p=0,019) och fosterdöd (0% jämfört med 6%, p=0,028).

Hos kvinnor med graviditetsdiabetes var komplikationerna signifikant lägre hos de randomiserade till behandling med Lantus, jämfört med de behandlade med NPH, vad gäller graviditetshypertension (2,5% jämfört med 18%, p<0,001), mikroalbuminuri (8% jämfört med 27%, p<0,01), makroalbuminuri (0% jämfört med 9%, p<0,01) och milda hypoglykemier (2,5% jämfört med 13%, p=0,016). Hos fostren till de kvinnor som hade behandlats med Lantus sågs lägre frekvens av ikterus (0% jämfört med 9%, p<0,01), och lägre prevalens av kongenitala missbildningar (2,5% jämfört med 13%, p=0,016).

Sammanfattning: Studien indikerar att Lantus är en säker behandling under graviditet och tycks jämfört med NPH-insulin ge lägre risk för komplikationer hos både mödrar och foster.

 

Lantus® (insulin glargin) ℞, F, 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder. Varning och försiktighet: Lantus skall ej användas för behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information se www.fass.se Förpackningar: Lantus SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. Prisuppgift se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Lantus tillhandahålls av Sanofi AB, Box 141 42, 167 14 Bromma, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen 2012-05-25.  Lantus ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. Graviditet: För Lantus (insulin glargin) saknas data från kontrollerade kliniska studier av behandling av gravida kvinnor. En mindre mängd data på gravida kvinnor (mellan 300-1000 graviditeter) exponerade för insulin glargin efter marknadsintroduktion tyder inte på några negativa effekter av insulin glargin på graviditet, inga missbildningar och inte heller på fetal/neonatal toxicitet orsakad av insulin glargin. Data från djur tyder inte på någon reproduktionstoxicitet. Användning av Lantus kan, om nödvändigt, övervägas under graviditet

SE.GLA.10.09.02