Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Nationella riktlinjer för diabetesvård

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2014-12-10

Riktvärden för mål, som kan behöva modifieras beroende på individuell bedömning, är:

HbA1c under 52 mmol/mol

 • Målet för HbA1c bör utformas utifrån en individuell bedömning av nytta och risk.
 • Frekvent svår hypoglykemi, svåra mikro- och makrovaskulära komplikationer, annan sjukdom och begränsad återstående livslängd kan vara motiv för högre nivå.
 • Nydiagnostiserad diabetes, debut i lägre åldrar och låg risk för oupptäckt hjärt-kärlsjukdom kan vara motiv för att eftersträva HbA1c-värden i eller nära normalområdet.

Insulinbehandling vid typ 2-diabetes

Rekommendation

Hälso- och sjukvården bör:

 • vid insulinbehandling av typ 2-diabetes välja NPH-insulin, kombinationsinsulin eller måltidsinsulin med eller utan NPH-insulin som förstahandsval (prioritet 3).
 • välja långverkande insulinanaloger om behandling med NPH-insulin ger upprepade hypoglykemier (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården bör inte

 • välja långverkande insulinanaloger (insulin glargin och insulin detemir) som förstahandsval (prioritet 9).

Ladda ner riktlinjerna i sin helhet på socialstyelsen.se

Beställ ett tryckt exemplar av riktlinjerna